L’accessibilitat universal, un dret pendent

cafbl

A Espanya, el 77% dels edificis no han eliminat les barreres arquitectòniques d’accés als seus edificis. Això suposa que, d’un total de 9.814.785, només el 23% són accessibles – 2.257.400 edificis. S’ha de dir que d’aquest percentatge, només el 2% de les finques posseeixen un accés des del carrer al portal que compleixi amb els criteris d’accessibilitat universal, el que suposa 196.295 edificis.

Al nostre país, la major part dels edificis han estat construïts entre els anys 1950 i 2001, quan es van edificar poc més del 70%, i només un 12% són habitatges que han estat construïts a partir de l’any 2002. I l’accessibilitat dels edificis construïts entre 1950 i 2001 és del 23%, i les dels construïts a partir de l’any 2002 és del 22%. De totes aquestes dades s’obté la conclusió de que una de les raons més importants per les que  no s’ha procedit a la supressió de barreres arquitectòniques en un major nombre d’immobles és per la impossibilitat tècnica  de realitzar les obres corresponents per les característiques del propi edifici.

El Reial Decret Legislatiu 1/2013 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social estableix que, en els habitatges en règim de propietat horitzontal –comunitats de propietaris- s’haurien d’haver realitzat les obres necessàries per què les persones amb discapacitat puguin utilitzar elements comuns. Fonamentalment, les comunitats de propietaris haurien d’haver instal·lat rampes, ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que facilitin l’entrada i la sortida a l’immoble abans del 4 de desembre de 2017.

Subvencions públiques

Les diferents administracions públiques tenen establertes una sèrie de subvencions que s’han anat limitant en nombre i quantitat en els últims anys a causa de la crisi econòmica, el que ha dificultat considerablement que es realitzin les obres requerides per aconseguir l’accessibilitat universal. Malgrat això, podem dir que la major part de les comunitats de propietaris han realitzat obres d’accessibilitat amb mitjans propis –pels voltants d’un 78%-, a l’espera de rebre, posteriorment, l’import de les subvencions corresponents, per què aquestes només es donen una vegada realitzades les obres.

Per Salvador Díez, president del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE-, fa falta una major sensibilització social per què el dret a l’accessibilitat universal sigui un fet, i al mateix temps, s’ha de simplificar el panorama legal i fer lleis que es puguin complir. Els Administradors de Finques Col·legiats proposem, també, que les obres d’accessibilitat tinguin deduccions en l’Impost de Societats, l’IRPF, l’IVA i que l’import de les llicències d’obra sigui molt menor.

També considera Salvador Díez que es podria establir un fons de liquiditat acumulatiu, que generaria rapidesa en la tramitació de les ajudes i un baix cost de gestió, per què considera que no seria una despesa, no generaria un dèficit en les administracions públiques, per què els recursos serien acumulatius, tornarien a l’Estat i servirien per finançar nous projectes.

Els Administradors de Finques Col·legiats hem treballat per aconseguir que els immobles que administrem compleixin amb la normativa establerta sobre la supressió de les barreres arquitectòniques, i en aquelles comunitats de propietaris que no hagin realitzat aquesta supressió, la nostra recomanació és que la valorin, amb un informe tècnic, quina instal·lació o tipus d’obra és la més adequada per permetre l’accessibilitat a l’edifici i als seus elements comuns, i establir un pla econòmic i l’aprovació corresponent en junta de propietaris per poder realitzar l’obra o adaptació en qüestió.

Els Col·legis d’Administradors de Finques posen a disposició dels ciutadans i de les comunitats de propietaris que no comptin amb un professional col·legiat, les seves assessories d’informació per què puguin realitzar consultes necessàries sobre com fer possible el dret a l’accessibilitat universal en els edificis.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
martes, 12 de diciembre de 2017