LA PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DE MOROSOS EN LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

Per Enrique Vendrell Santiveri, Assessor Jurídic del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya

Sovint es planteja certa controvèrsia en les Comunitats quan alguns propietaris observen que apareix el seu nom en la llista de propietaris morosos que s'incorpora en la convocatòria de la Junta de propietaris remesa pel Secretari- Administrador a tots els propietaris i es publica en el Tauler d'anuncis de la comunitat. Els propietaris afectats per la difusió dels seus noms amb l'import del deute que mantenen amb la comunitat, és a dir, els que no estan al corrent de les seves obligacions econòmiques, esgrimeixen ser víctimes d'una intromissió il·legítima en els seus drets fonamentals a l'honor, intimitat i la seva pròpia imatge i consideren que la publicació suposa a més una infracció de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Tenen fonament les seves queixes?

Per respondre a aquesta qüestió hem d'analitzar el marc jurídic en el qual es desenvolupa la relació. En efecte, és indubtable que la nostra Constitució (art. 18) reconeix els drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge amb el rang de drets fonamentals “vinculats a la pròpia personalitat i que impliquen l'existència d'un àmbit propi i reservat enfront de l'acció i coneixement dels altres” (STC 2/12/1988). Així mateix, la recent Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i l'anterior 15/1999, preceptua respecte dels responsables i encarregats del tractament de dades de caràcter personal, en aquest cas el Secretari Administrador, el deure de confidencialitat i preveu en el seu Títol IX un vast règim sancionador (Art. 5).

D'altra banda, l'article 553-21.4 d) del Codi Civil de Catalunya (CCCat) referit a la convocatòria de les Juntes s'exigeix que aquesta ha d'expressar “La llista dels propietaris amb deutes pendents amb la comunitat per raó de les seves quotes, els quals (…) tenen veu, però no tenen dret de vot, de tot això cal advertir”.

Aparentment, tots dos espais de protecció jurídica podrien, en principi, ser incompatibles entre si, no obstant això, no és així. La LOPD (Art. 8.1) assenyala que “el tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable (…) quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, que podrà determinar les condicions generals del tractament i els tipus de dades (…)”. I l'Art. 553-21.2 CCCat, aprovat per la Llei 5/2015 de Catalunya, ordena que “l'anunci de la convocatòria ha de publicar-se amb la mateixa antelació en el tauler d'anuncis de la comunitat, o en un lloc visible habilitat a aquest efecte, produint la publicació la mateixa efectivitat que la notificació personal quan aquesta no hagi estat possible practicar-la en el lloc previst.

Per tant, de la conjugació de tots dos preceptes normatius, ha de concloure's que en aquest cas la lliure publicació de dades de caràcter personal, sense l'existència d'un exprés consentiment previ de l'afectat, pot i ha de reputar-se com totalment vàlida i eficaç; així ho ha interpretat en diversos pronunciaments el propi Tribunal Suprem, perquè entén que: 1r. La informació difosa no sols és d'interès per a la comunitat de propietaris, sinó que ve emparada per la legislació específica en matèria de propietat horitzontal. 2n. Aquesta informació compleix el pressupost de veracitat, i, 3r. La raó de la publicació no té cap intencionalitat de menyscabar l'honor del morós, sinó que la seva difusió és adequada en el marc dels interessats (STS 21/3/2014).

En definitiva i com a conclusió, podem afirmar que sempre que la difusió d'aquestes dades personals s'efectuï mitjançant la publicació de la llista dels propietaris deutors incorporada en la convocatòria a la Junta de propietaris i sota els requisits fixats en la regulació de la propietat horitzontal que ja hem comentat, es reputarà perfectament vàlida perquè no menyscaba els drets fonamentals a l'honor, intimitat i a la pròpia imatge dels afectats, ni tampoc vulnera la regulació referida a la protecció de les dades personals, ja que ve justificada i està, a més, emparada per la legislació específica en matèria de propietat horitzontal, que ha de ser necessàriament complerta per la comunitat i, en aquest cas, pel seu Secretari Administrador com a responsable d'aquesta funció.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
miércoles, 04 de diciembre de 2019