Aprovació de les bases reguladores per a l’accés a ajuts en forma de préstecs a Comunitats de Propietaris pel finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya

Les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya s’han publicat al DOGC, amb data de 27 de gener. Pots consultar-les en aquest enllaç.

Aquestes bases tenen per objecte regular les condicions per a l'accés a la línia de préstecs convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) i l'Institut Català de Finances (ICF) per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges.

Seguidament, es recalquen els punts més significatius:
Actuacions protegibles:

 • Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació de l'edifici
 • Obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat
 • Obres per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat


Beneficiaris:
Comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5%.

Requisits tècnics:

Requisits dels edificis:

 • Un mínim del 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge
 • Un mínim del 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.

Requisit d'inspecció tècnica prèvia:

 • Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE), que ha de contenir l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) i l’Etiqueta de qualificació energètica (EE), presentats abans de la sol·licitud de crèdit.

Requisits de les actuacions:

 • L'edifici ha de tenir seguretat estructural o aconseguir-ho mitjançant el procés de rehabilitació.
 • No seran protegides les obres que impliquin el buidatge estructural o l'enderrocament de façanes, l'augment de volums, les ampliacions o subdivisions d'edificis o habitatges. Ni tampoc aquells edificis que no hagin exercit degudament el deure de conservació i manteniment.


Pressupost protegible:
Està constituït per:

 • Pressupost d’execució material, més les despeses generals, més el benefici industrial
 • Honoraris dels professionals que intervenen en el procés d’execució de l’obra
 • Despeses derivades de la tramitació administrativa i de gestió
 • L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les obres i els honoraris professionals

Estan exclosos els conceptes corresponents a l'impost sobre construccions d'obres i serveis (ICIO), les taxes de la llicència municipal, les taxes de l'etiqueta energètica (EE) i altres taxes de tramitació administrativa, a més de les despeses per a l'obtenció de l'IITE i del CEE, el cost de la redacció dels projectes, els informes tècnics, estudis de diagnosis i certificats necessaris.


Terminis d'inici de les obres i pròrroga:

 • Es pot sol·licitar per obres no iniciades i per les ja iniciades i no finalitzades.
 • Quan es tractin d’obres no iniciades, no es poden haver començat les obres abans de la data de publicació de la convocatòria.
 • Les obres que no s’hagin començat a la data de la sol·licitud del préstec, s’han d’iniciar en un termini màxim de 8 mesos, a partir de l’endemà de la data de notificació de la concessió del préstec.
 • El termini per a l’execució de les obres no pot excedir els 2 anys.


Import, condicions i formalització del préstec:

 • Tipus d’interès: 2% fix
 • Import: mínim de 30.000€ per comunitat de propietaris i un màxim de 20.000€ per habitatge de la comunitat
 • Comissió d'obertura: màxim del 0,25%, mínim de 150€
 • Termini màxim d'amortització: màxim de 15 anys
 • Consultar la resta d’informació al les bases.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
miércoles, 12 de febrero de 2020