Continu´tat de la paralitzaciˇ d'obres en els edificis habitats

Al BOE núm 102 de 12 d'abril de 2020, es va publicar l'ordre SND / 340/2020 emparada en el Decret 463/2020, en relació a les mesures excepcionals en matèria d'obres d'intervenció en edificis existents, amb entrada en vigor el mateix dia de la seva publicació. El seu efecte es mantindrà durant la vigència de l'estat d'alarma o les seves pròrrogues.

S'estableix:
  • La suspensió de tota mena d'obra que suposi una intervenció en edificis existents, en els supòsits en què a l'immoble en el que s'hagin d'executar es trobin persones NO relacionades amb l'activitat d'execució de l'obra, i que, per la seva ubicació permanent o temporal, o necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin tenir interferència amb l'activitat d'execució de l'obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de materials.
  • S'exceptuen d'aquesta suspensió les obres referides a l'apartat anterior en què, per circumstàncies de sectorització de l'immoble, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra.
  • Així mateix, queden també exceptuats els treballs i obres puntuals que es realitzin en els immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d'instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància.
S'entén que en les obres de rehabilitació realitzades a les comunitats de propietaris, existeixen persones NO relacionades amb l'activitat d'execució de l'obra per causa de residència o de treball.

Respecte de la sectorizació de les zones de treball, és molt difícil, atès que s'està intervenint o fent servir les zones comunes i en el cas d'intervencions en façanes, s'ha de tenir en compte que no és possible garantir la sectorització de la mateixa, si es té en compte que a causa del confinament les finestres, balcons i terrasses, són les úniques comunicacions que tenen els habitatges o les persones amb l'exterior.

Respecte de les obres amb caràcter d'urgència, s'ha de tenir en compte que són les emparades pel tràmit d'urgència de l'Ajuntament. S'estima que són les actuacions necessàries per garantir la seguretat, estanquitat i eliminació de toxicitat evitant així els danys a persones o coses.

Es recomana que totes les parts que intervenen a l'obra: Propietat o el seu Representant, Direcció d'Obra, Coordinador de Seguretat a la fase d'obra i Constructor, signin una acta o document de paralització de les obres en virtut de l'ordre SND/340/2020 publicada al BOE núm 102 de 12/04/2020

Com sempre per a qualsevol dubte o més informació sobre el tema pots adreçar-te al nostre servei d'assessoria d'arquitectura, fins a nou avís, només per telèfon o  mitjançant les assessories en linea del web col·legial  www.cafbl.cat.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
martes, 14 de abril de 2020