Els Administradors de Finques demanen mesures per millorar la desescalada a les comunitats de propietaris

D’entre les mesures es proposa un ajornament d’un any de les obligacions fiscals davant l’ATC, deduccions en l'IRPF per obres de rehabilitació o manteniment, ajornament dels terminis per les celebracions de reunions ordinàries anuals, millor regulació de les reunions telemàtiques, ajornaments de les Inspeccions Tècniques dels edificis, reducció de l’IBI de les seves entitats, entre d’altres.

 

Davant la crisi socioeconòmica provocada pel Covid19, els Administradors de Finques col·legiats demanen als Grups Parlamentaris, Conselleries, Ajuntaments i altres entitats que s’aprovin plans d’ajuda específics que permetin afrontar a les comunitats de propietaris aquesta situació. És evident que la recuperació de l'activitat després de la paralització de diverses setmanes no podrà ser automàtica i se sap que l'anomenada "desescalada" en aquest sector s’ha d’enfrontar a nombrosos reptes.

En les actuals circumstàncies, cal destacar la importància del funcionament adequat d'aquests edificis que, majoritàriament, es destinen a habitatge i en els quals resideix al voltant d'un 80% de la població al nostre país. A més, cal tenir en compte que el conjunt de les comunitats de propietaris gestionen uns recursos anuals equivalents a gairebé un 4% del PIB (gairebé 40.000 milions d'euros).

 Per això, el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya se suma a les propostes que ha realitzat el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), dirigides al President del Govern espanyol (carta adjunta). Concretament, a nivell de Catalunya, aquestes propostes d'extraordinària utilitat per garantir la funcionalitat del conjunt dels edificis són:

  • Plantejar un ajornament de fins a un any d'aquelles obligacions fiscals que puguin correspondre a les comunitats de propietaris davant l'Agència Tributària de Catalunya.
  • Aquest mateix termini també hauria d'afectar a les obligacions derivades de totes les inspeccions tècniques que realitzen les comunitats de propietaris, com ara la Inspecció Tècnica d'Edifici, Informe d'Avaluació, i qualsevol altre, com a forma de garantir que tant els tècnics com les empreses de serveis poden realitzar el seu treball amb marge suficient. Com a conseqüència directa i de la mateixa manera, tots els terminis derivats de la tramitació de subvencions s’haurien de veure, al seu torn, ampliats.
  • Prorrogació durant un any els terminis que les comunitats de propietaris disposen per celebrar juntes generals anuals en què, de manera molt transcendent, aproven els seus comptes i pressupostos. Cal tenir present que, molt probablement, es mantinguin temporalment les actuals restriccions de reunions i per això és necessària aquesta ampliació del termini. Es fa necessari, en tot cas, sotmetre a una regulació més adequada i general la celebració telemàtica de reunions de les juntes de les comunitats de propietaris, sotmetent-la a un debat obert amb el sector que transcendeixi la solució excepcional adoptada de manera temporal pel Decret Llei 10/2020, de 27 de març.
  • Així mateix, es necessita suport de caràcter econòmic, per la qual cosa s’entén que són necessaris alguns ajustos de la política fiscal. De manera especial, es fa necessari que tinguin un tractament fiscal específic en l'IRPF, dins el tram autonòmic propi de Catalunya, les obres de rehabilitació, reformes i obres de manteniment que serveixin per conservar i millorar condicions d'habitabilitat dels edificis, així com les d’accessibilitat i millora de la seva eficiència energètica. En aquest sentit, caldria establir deduccions el més amplies possibles, en l'IRPF per les contribucions dels seus titulars a l'execució de les mateixes.
  • També seria convenient determinar l’ampliació de l‘aplicació del 10% d’IVA a tot tipus d’obres que es portin a terme als edificis residencials, ja siguin en règim de comunitat de propietaris o bé, destinades al seu arrendament.

 

Per últim, assenyalar que els Ajuntaments podrien establir una reducció de l’IBI  i de les taxes corresponents de recollida de residus, per tal d’ajudar així als ciutadans que resideixen als corresponents municipis a fer front a la situació.

Aquestes mesures, a més de millorar les condicions de vida de la ciutadania, poden contribuir a conservar i fins i tot millorar el nivell d'activitat del sector en el conjunt de país, el que mitigaria el cost que inicialment es pogués preveure.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
miércoles, 22 de abril de 2020