RDL 34/2020

El passat 18 de novembre es va publicar en el BOE el Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic i en matèria tributària.

En el seu article 3r s'estableix que, excepcionalment per a l'any 2021, les societats anònimes, encara que els estatuts no ho haguessin previst, el consell d'administració podrà preveure en la convocatòria de la junta general l'assistència per mitjans telemàtics i el vot a distància en els termes previstos en els articles 182 i 189 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i de l'article 521 del mateix text legal, en el cas de les societats anònimes cotitzades, així com la celebració de la junta en qualsevol lloc del territori nacional.

Per al cas de societats de responsabilitat limitada i comanditària per accions, encara que els estatuts no ho haguessin previst, podran celebrar la junta general per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, sempre que totes les persones que tinguessin dret d'assistència o els qui els representin disposin dels mitjans necessaris, el secretari de l'òrgan reconegui la seva identitat, i així ho expressi en l'acta, que remetrà immediatament a les adreces de correu electrònic.

Aquesta habilitació per al 2021, també s'aplicarà a les Juntes o Assemblees d'Associats o socis de la resta de persones jurídiques de dret privat com són associacions, societats civils o societats cooperatives. Finalment, també s'estableix aquesta possibilitat per a les reunions del patronat de Fundacions.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
miércoles, 25 de noviembre de 2020