Decret Llei 50/2020, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer

El passat dia 11 de desembre es va publicar al DOGC el Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer.

Aquest Decret Llei regula les següents qüestions quin desenvolupament trobaràs aquí:
 

  1. L'actualització dels preus de venda i les rendes màximes dels habitatges amb protecció oficial no regits pel sistema de determinació de preus i rendes establert pel Decret llei 17/2019, per garantir-ne la viabilitat. Amb aquesta finalitat, s’afegeix una nova disposició transitòria, la cinquena bis.
  2. La configuració jurídica dels allotjaments amb espais comuns complementaris, pel que s'afegeixen diferents articles a la Llei del dret a l'habitatge, regulant, com una tipologia més d'habitatge
  3. La incorporació de l'obligació legal de les administracions que disposin de dades o de documentació en relació amb rendes de lloguer, de cedir-les a les administracions competents i per exercir actuacions d'inspecció i control de la Llei 11/2020 i l'addició d' una mesura de contenció de les rendes de lloguer.
  4. L’article 3 modifica l'apartat 2 de l'article 100 del text refós de la Llei d'Urbanisme, en què es regulen les modificacions de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics.
  5. S'afegeix un nou apartat, el 3, a l'article 9 de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de forma que aquells contractes d'arrendament d'habitatges que han estat arrendats dins els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor del Decret Llei, és nul el pacte que obliga la part arrendatària a l'assumpció de despeses generals i de serveis individuals que no havien estat previstos en el contracte d'arrendament anterior. D'acord amb aquest nou apartat de l'article 9.

Aquest Decret Llei va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 12 de desembre de 2020.

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
lunes, 14 de diciembre de 2020