REUNIONS DE JUNTES DE PROPIETARIS - DL 53-2020

Decret Llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19. DOGC núm. 8303 de 24/12/2020S’ha publicat la segona modificació del Decret Llei 10/2020, de 27 de març. La primera es va fer mitjançant el Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.

Aquest Decret Llei 53/2020 entra en vigor el 24 de desembre de 2020.

L’única modificació operada es refereix al termini de compliment de l’obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal, que resta suspesa fins al 31 de desembre 2021 (fins ara, restava en suspens fins al 30 d’abril de 2021).

Es mantenen la resta de previsions especials previstes anteriorment. És a dir:  

  • Malgrat que no existeix obligació de convocar-les, s'atorga a la comunitat la possibilitat de celebrar juntes de propietaris a instàncies de la Presidència o a petició d'almenys un 20% dels propietaris amb dret a vot, que representin el 20% de les quotes, atenent les seves circumstàncies i havent de complir-se en aquestes reunions les mesures de seguretat que en cada moment siguin aplicables.  
  • També es poden celebrar Juntes pels mitjans establerts en l'art. 312-5.2  del CCCat, això és, per videoconferència o altres mitjans de comunicació, sempre que estigui garantida la identitat dels assistents, la continuïtat de la comunicació i la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i en l'emissió del vot. 
  • Fins que no es convoqui i celebri la pròxima Junta ordinària, també es poden continuar adoptant acords sense reunió a instàncies de la Presidència i complint els següents requisits (art. 312-7 del CCCat): 
    • Emissió del vot per correu postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà que garanteixi el dret d'informació i de vot. I,
    • Que quedi constància de la recepció del vot i es garanteixi la seva autenticitat. 
  • L'últim pressupost anual aprovat s'entén prorrogat fins a la celebració de la següent Junta ordinària, en la qual també s'haurà de procedir a l'aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs com qualsevol Junta ordinària,  de conformitat amb l'art. 553-15  del CCCat. 

   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
lunes, 28 de diciembre de 2020