A partir del dia 10 de setembre es poden fer reunions de comunitats de propietaris de més de 10 persones

Per tant, es podran celebrar reunions de comunitats de propietaris de més a 10 persones, amb mascareta, distància social i mesures higièniques.

AFORAMENT

  • En espais a l’aire lliure.
El nombre màxim d'assistents o participants permesos s'ajusta als paràmetres d'ocupació següents:
a) Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d'activitat.
b) La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
- Es faci obligatori l'ús de mascareta (cas de que no es respecti la distancia social de 1,5 m).
- Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
- S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d'un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats.
- Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.
  • En espais tancats.
El nombre màxim d'assistents o participants permesos s'ajusta als paràmetres d'ocupació següents:
  1. Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d'activitat.
  2. Es faci obligatori l'ús de mascareta.
b)  S'han de d'establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d'un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients preassignats.
c) La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
- Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
- Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

ES RECORDA QUE:
 Es manté la suspensió de l'obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal fins el 31 de desembre 2021.
 
  • Les comunitats de propietaris podran convocar i celebrar la junta de propietaris dins d'aquest termini, d’acord amb les seves circumstàncies i les mesures de seguretat que en cada moment siguin aplicables, a iniciativa de la Presidència o si ho demana almenys un vint per cent de les persones propietàries amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes.
  •  El darrer pressupost anual aprovat s'entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s'ha de procedir a l'aprovació dels comptes anteriors i a la renovació dels càrrecs, d'acord amb el que estableix l'article 553-15 del Codi civil de Catalunya.
  •  Juntes per videoconferència. La celebració de la junta també es pot dur a terme a través dels mitjans que estableix l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara que no consti en els estatuts de la comunitat.
  •  Acords sense reunió. Mentre no es convoqui i celebri la junta ordinària, es poden prendre acords sense reunió a instància de la persona que la presideix, si es compleixen els requisits que estableix l'article 312-7 del Codi civil de Catalunya, encara que no consti en els estatuts de la comunitat.

Per si us pot ser d'utilitat, en aquest enllaç trobareu el resum de la resta de mesures que han entrat en vigor a partir d'avui.


   Tornar   
Dep. Premsa CAFBL
lunes, 13 de septiembre de 2021